Korupcijos prevencija

Korupcija - asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

                                                     

Pasitikėjimo telefonai ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Pasitikėjimo telefonai

(8 5) 234 7489, (8 5) 234 4518
 

Prašome Jūsų būti pilietiškais ir susidūrus su korupcijos apraiškomis skambinti pasitikėjimo telefonais (8 5) 234 7489, (8 5) 234 4518 arba rašyti el. paštu: info@antakpol.lt
Už korupcijos prevenciją VšĮ Antakalnio poliklinikoje atsakingas asmuo: duomenų apsaugos pareigūnė Jūratė Maluškienė, jurate.maluskiene@antakpol.lt, 10 -to aukšto pirmas stiklo kabinetas.
Jūsų pateikiama informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės kartu sustabdyti korupcijos užuomazgas. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens dokumentų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir imtasi atitinkamų priemonių.

Korupcijos prevencijos klausimais taip pat galite kreiptis:
-          LR specialiųjų tyrimų tarnybą visą parą veikiančiu telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt;
-          LR sveikatos apsaugos ministeriją:
pasitikėjimo telefonu 8800 66 004, el. paštu korupcija@sam.lt;
tiesiogiai į SAM Korupcijos prevencijos skyrių, Vilniaus g. 33, Vilniuje, 413 kab. arba skambinti (8 5) 266 1495, (8 5) 205 3372, (8 5) 260 4708, raštu, adresu: Vilniaus g. 33, ant voko nurodant – asmeniškai ministrui.

Įstaigos vadovo kreipimasis

ANTAKALNIO POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS EVALDO NAVICKO KREIPIMASIS 

Gerb. pacientai,

Korupcija turi neigiamą įtaką visoms sritims – ekonomikai, administravimui, tarptautiniam prestižui, politikai bei visuomenės savimonei. Pasaulio bankas skelbia, kad kasmet visame pasaulyje yra sumokama ~ 3 mlrd. dolerių kyšių. Tai ne tik institucijų kova. Be visuomenės pagalbos šio reiškinio eliminuoti nepavyks, todėl visi piliečiai privalo ginti savo vertybes ir jomis vadovautis neperleidžiant šios funkcijos vien valdžios institucijoms ar pareigūnams.

Daugiau nei 100 000 pacientų pasitikėjimą mūsų įstaiga pelnė čia dirbančio personalo dėka. Džiaugiamės dažnomis pacientų rašytinėmis ir žodinėmis padėkomis šauniems ir atsidavusiems medikams. Mūsų kolektyvas pasižymi atsakingu požiūriu į darbą, jį atlieka taikydami ne tik profesines žinias, bet ir vadovaudamiesi vertybėmis iš kurių svarbiausios: pagarba kolegoms, profesionalumas, sąžiningumas, etiškas elgesys bei atidumas ir dėmesys pacientui.

Prisijungiame prie valstybinės iniciatyvos prieš neteisėtus mokėjimus ir kreipiamės į Jus prašydami neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis nedelsiant pranešti pasitikėjimo telefonu (8 5) 234 4518 ar kitaip informuoti įstaigos administraciją.

Geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų pagerėjusi sveikata ir geras žodis.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus

Korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka
ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS
(Iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso)

225 straipsnis. Kyšininkavimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.

Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

226 straipsnis. Prekyba poveikiu

Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęsmažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

227 straipsnis. Papirkimas

Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Antikorupciniai vaizdo klipai

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), prekybą poveikiu (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.)

Daugiau apie korupciją bei jos prevenciją sužinokite čia:

           

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada
Korupcijos pasireiškimas viešųjų pirkimų skirtyje nenustatytas.
Korupcijos nustatymas viešųjų pirkimų srityje
Darbuotojų, privalančių deklaruoti viešus ir privačius interesus, sąrašas
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Vyriausiasis finansininkas;
 • Vyriausias slaugos administratorius;
 • Skyriaus (padalinio) vadovas (vedėjas);
 • Skyriaus (padalinio) vyresnysis slaugytojas (vyresnysis biomedicinos technologas, vyresnysis radiologijos technologas, vyresnysis akušeris, koordinatorius);
 • Gydytojas
 • Gydytojas odontologas;
 • Viešųjų pirkimų specialistas;
 • Vyresnysis ekonomistas;
 • Buhalteris;
 • Personalo specialistas;
 • Projektų specialistas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas;
 • Informacinių technologijų specialistas
 • Komunikacijos specialistas;
 • Ūkio priežiūros koordinatorius;
 • Ūkio reikalų tvarkytojas.
Pareigybės, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas valdymui ir infrastruktūrai;
 • Direktoriaus pavaduotojas medicinai;
 • Vyriausias slaugos administratorius;
 • Vyriausias finansininkas;
 • Skyriaus vedėjas;
 • Skyriaus vadovas.
Informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčius atvejus
Korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų VšĮ Antakalnio poliklinikoje nenustatyta