Asmens duomenų apsauga

Informacija apie fizinio asmens duomenų tvarkymą 

VšĮ Antakalnio poliklinika bendruosius asmens duomenis bei specialiųjų kategorijų asmens duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Pacientų (toliau – duomenų subjektai) asmens duomenų valdytoja: VšĮ Antakalnio poliklinika, buveinės adresas Antakalnio g. 59, LT-10207, Vilnius, juridinio asmens kodas 124244035, el. p. info@antakpol.lt.

Daugiau informacijos, kaip tvarkomi mano asmens duomenys Jums gali suteikti Asmens duomenų apsaugos pareigūnas - duomenusauga@antakpol.lt
Asmens duomenų kategorijos
VšĮ Antakalnio poliklinika tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis:
 1. Bendrosios kategorijos asmens duomenys - vardas, pavardė, lytis, šeiminė padėtis, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, elektroninės asmens sveikatos istorijos identifikacinis numeris, darbovietės pavadinimas, pareigos, mokslo įstaiga, statusas mokslo įstaigoje ir kiti duomenys.
 2. Specialiosios paskirties asmens duomenys – asmens sveikatos duomenys, duomenys apie gydymą: diagnozių sąrašas, apsilankymų pas sveikatos priežiūros specialistus aprašymai ir išvados, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas, siuntimai konsultacijai, tyrimams ir kiti duomenys.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Asmens duomenys, įskaitant su sveikata susijusius specialiosios kategorijos asmens duomenys, tvarkomi šiais tikslais:
 1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir apskaita;
 2. Išankstinė registracija internetu ir telefonu;
 3. Pacientų skundų nagrinėjimas pagal Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymą;
 4. Priminimas apie vizitą ar apie poreikį atlikti periodines paslaugas;
 5. Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas;
 6. Prašymų, užklausų, neteisminių ir teisminių pretenzijų/ skundų/ ginčų, susijusių su VšĮ Antakalnio poliklinika veikla nagrinėjimas;
 7. Vaizdo stebėjimas bei patekimo į VšĮ Antakalnio poliklinikos patalpas kontrolė ir valdymas, siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą;
 8. Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę;
 9. Finansinių operacijų atlikimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas ir valdymas, įsiskolinimų valdymas;
 10. Santykių su draudimo bendrovėmis palaikymas;
 11. Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (interneto svetainė, socialinės paskyros ir pan.) valdymas;
 12. Dirbančiųjų profesinės rizikos sąlygomis sveikatos, aviatorių, vairuotojų, norinčių įsigyti civilinį ginklą ir kitų profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
 13. Nuotolinis sveikatos priežiūros paslaugų teikimas telefonu ar kitomis el. komunikacijos priemonėmis.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
 1. Bendrų kategorijų asmens duomenis:
 • Duomenų subjekto sutikimu;
 • Vykdydama Poliklinikai taikomą teisinę prievolę;
 • Vykdydama užduotį viešojo intereso labui;
 • Siekdama įvykdyti sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas, arba siekdama imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
 • Siekdama teisėtų Poliklinikos arba trečiosios šalies interesų
 1. Specialių kategorijų asmens duomenis:
 • kai tvarkyti duomenis būtina, kad Poliklinika arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
 • duomenų subjektui sutikus, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • kai tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • kai tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių;
 • kai tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui.
Asmens duomenų saugojimas
Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ir kitų teisės aktų  patvirtintais terminais; Teisės aktuose nesant nustatytų duomenų saugojimo terminų, duomenys saugomi tol, kol duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų Poliklinikos ar duomenų subjektų tikslų. Vaizdo stebėjimo duomenis poliklinika saugo 5 darbo dienas. Registratūros telefoninių pokalbių įrašai saugomi  6 mėnesius.
Asmens duomenų šaltiniai
Asmens duomenis Poliklinika gauna iš paties duomenų subjekto (paciento), duomenų subjekto atstovo/ų, iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių Poliklinikos veiklos vykdymui reikalingą informaciją ir turinčių teisę tokią informaciją pateikti Poliklinikai.
Asmens duomenų gavėjai
Asmens duomenis Poliklinika teikia Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, valdančioms valstybės registrus ir informacines sistemas, Poliklinikos veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Polikliniką įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti teikiami kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, draudimo bendrovėms, teismams, teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms.
Asmens duomenų tvarkytojai
Poliklinika naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, naudojamų dokumentų valdymo sistemų  administravimo paslaugomis ir pan.), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi  konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas
Atsižvelgiant į Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintas duomenų subjektų teisės, pacientas turi teisę:
 • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti, kad Poliklinika leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;
 • prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.).

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Poliklinikai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija) ir informacija, kurią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti. Plačiau apie tai informaciją rasite Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos taisyklėse.