Misija, vizija, tikslai

Vizija
Išlikti nuolat tobulėjančia ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus.

Misija
Teikti kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius, ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus.
Strateginiai tikslai, veiklos kryptys

  •  pacientams teikti kvalifikuotas, nustatytus reikalavimus ir mūsų galimybes atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir siekti užtikrinti pacientams reikalingų paslaugų kokybę;
  •  santykius su pacientais grįsti pagarba žmogaus teisėms ir orumui, jautrumu, užuojauta;
  •  laikytis medicinos etikos (deontologijos) principų, užtikrinti paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą, naudoti tinkamą ir saugią medicinos įrangą bei technologijas;
  •  užtikrinti darbuotojų atsakomybę už paslaugų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
  •  sistemingai tobulinti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
  •  vertinti teikiamų paslaugų rezultatyvumą, efektyvumą, analizuoti paslaugų teikimo procesus;
  •  efektyviai naudoti turimus resursus siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę;
  •  nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius, siekiant užtikrinti pacientų pasitenkinimą.