Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu .
.

 

Asmens duomenų apsauga

INFORMACIJA APIE FIZINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Esu informuotas (-a), kad, Poliklinikoje tvarkomi šie mano asmens duomenys:

1.1.  Specialių kategorijų asmens duomenys: diagnozių sąrašas; apsilankymų pas sveikatos priežiūros specialistus aprašymai ir išvados, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas, siuntimai konsultacijai, tyrimams kiti įrašai asmens sveikatos istorijoje, pažymose bei kiti duomenys;

1.2.  bendrųjų kategorijų asmens duomenys: elektroninės asmens sveikatos istorijos identifikacinis numeris, kontaktiniai duomenys, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, vardas, pavardė, šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, asmens kodas, faktinės gyvenamosios vietos adresas ir kiti duomenys.

2. Jūsų duomenų valdytojas: VŠĮ Antakalnio poliklinika (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, įm. k. 124244035, tel. (8 5)  234 2515, el. paštas info@antakpol.lt).

3. Duomenų tvarkymo pagrindiniai tikslai: suteikti Jums tinkamos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, Identifikuoti Jūsų tapatybę, užtikrinti paslaugų teikimo kokybę, esant poreikiui pasiūlyti profilaktines priemones ligų prevencijai užtikrinti bei kiti teisėti tikslai;

4. Duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygos: Bendrų kategorijų asmens duomenų - BDAR 6 straipsnio 1 dalies: a, b, c, d, f punktai; Specialių kategorijų asmens duomenų - BDAR 9 straipsnio 2 dalies: a, b, c,  h, i, j punktai.

5. Netvarkant Jūsų asmens duomenų (išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu) Poliklinika negalėtų teikti kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų, jūsų identifikuoti, palaikyti su Jumis ryšio ir atlikti kitų, būtinų procedūrų numatytų teisės aktuose.

6. Jūsų asmens duomenys, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis, gali būti teikiami tretiesiems asmenims: Valstybinei ligonių kasai prie sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinėms ligonių kasoms, Sveikatos apsaugos ministerijai, VšĮ Valstybiniam patologijos centrui, sveikatos priežiūros įstaigoms, draudimo kompanijoms ir kitiems asmenims, kuriems teikti šiuos duomenis Polikliniką įpareigoja teisės aktai taip pat asmenims, kuriems teikti duomenis išreiškėte sutikimą.

7. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, naudojamų dokumentų valdymo sistemų  administravimo paslaugomis ir pan.), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikri­name, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi  konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų. Išsamus duomenų tvarkytojų sąrašas skelbiamas Poliklinikos interneto svetainėje www.antakpol.lt ;

8. Asmens duomenys bus saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ir kitų teisės aktų  patvirtintais terminais; Teisės aktuose nesant nustatytų duomenų saugojimo terminų, duomenys saugomi tol, kol duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų Poliklinikos ar duomenų subjektų tikslų.

9. bet kuriuo metu raštu kreipiantis į Poliklinikos registratūrą, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius arba el. paštu info@antakpol.lt turite teisę:

9.1.  susipažinti su Poliklinikoje tvarkomais asmens duomenis ir gauti jų kopiją (pateikus raštišką prašymą ir patvirtinus tapatybę);

9.2.  ištaisyti netikslius asmens duomenis;

9.3.  ištrinti asmens duomenis;

9.4.  apriboti netikslių duomenų tvarkymą;

9.5.  nesutikti su duomenų tvarkymu;

9.6.  perkelti duomenis į kitą įstaigą.

9.7.  pateikti skundą valstybinei apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.)

Daugiau informacijos, kaip tvarkomi mano asmens duomenys Jums gali suteikti Asmens duomenų apsaugos pareigūnas - duomenusauga@antakpol.lt  

Vaizdo duomenų tvarkymo VšĮ Antakalnio poliklinikoje taisyklės

Telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymo taisyklės aprašas

VšĮ Antakalnio poliklinikos asmens duomenų tvarkymo taisyklės aprašas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos taisyklės


Spausdinimo versija